The Laoshan Mountain Bike Course

  2007-08-29 07:18:45 GMT    2007-08-29 15:18:45 (Beijing Time)    BOCOG

The Laoshan Mountain Bike Course

Effect picture

  Venue: Laoshan Mountain Bike Course

  Location: Laoshan, Shijingshan District, Beijing

  Competition: Cycling (Mountain Bike)